... نکته مهم در مورد فضای با سیمای ثابت (بخش های ثابت بنا) این است که این نوع فضا مشابه قالبی است که مقادیر زیادی رفتار در آن ریخته می شود. و همین سیما از فضا بود که سر وینستون چرچیل فقید به آن اشاره کرده و گفت:

"ما به ساختمان ها شکل می دهیم و آنها به ما".

در جریان بحث در مورد احیا مجلس اعیان بعد از جنگ، چرچیل هشدار داد که نادیده گرفتن الگوهای فضایی خصوصی در مجلس، به این صورت که مخالفین از طریق راهروی باریکی رودرروی هم قرار می گیرند، ممکن است تغییراتی جدی را در الگوهای حکومتی ایجاد بکند ...

(برگرفته از کتاب بعد پنهان تالیف ادوارد تی هال)