گل های ریز  که طبیعت ارائه شون کرده (می تونید اندازه شون رو با ضخامت چمن ها مقایسه کنید!)


گل های یخی (وقتی شیر آب تا صبح چکه کنه!)


گل هلی پلاستیکی (اینا رو دیگه خودمون به طور مستقیم می کاریم تا به زیباسازی جاده ها کمک کرده باشیم!!!)