"اگر شخصی ... رفتگر نامیده می شود، باید همان گونه خیابان ها و معابر را جارو کند که میکل آنژ نقاشی می کرد، بتوون سمفونی می ساخت، شکسپیر شعر می سرود. او باید آن گونه خیابان هارا جارو کند که تمامی موجودات آسمانی و زمینی مکثی کنند و بگویند:


   اینجا رفتگری کار می کرد که کارش را خوب انجام می داد."


مارتین لوترکینگ