لطفا یک جمله ی ادبی زیبا برای تصویر زیر پیشنهاد کنید: