پارسال (زنجان)
امسال برف زیادی نبارید، برف پارسالو ببینید، کمر درختا رو خم کرده بود:شیشه ی یخ زده
امسال (دانشگاه هنر-پردیس کرج)