کتاب "چیستی هنر" به قلم اسوالد هنفلینگ (ترجمه: علی رامین-انتشارات: هرمس) دقبقا داره راجع به چیستی هنر بحث می کنه. منم الآن در حال مطالعه ش هستم و سعی می کنم بعضی از مطالبشو اینجا بنویسم. توصیه می کنم اگه شمام به این مباحث علاقه دارین این کتابو تهیه کنید. در زیر خلاصه ای از مقدمه ی کتاب رو که به توضیح کل کتاب پرداخته آوردم.

   کتاب حاوی 3 جستاره:

   جستار اول: مسئله تعریف

   -اشاره به نقش واژه ها در تعریف هر موضوع

   -بیان نگرش های مختلف درباره ی ضرورت و عدم ضرورت (و نیز امکان و عدم امکان) تعریف کردن هنر

   -برای ارائه ی هر تعریف در باب هنر ابتدا لازم است قائل بر یک دیدگاه در زمینه هنر باشیم و اکنون سه دیدگاه در مورد هنر وجود دارد:

   1)نظریه بازنمایی: هنر یعنی تقلید یا نسخه برداری از طبیعت و ارزش اثر هنری به دقت و ظرافت و ریزبینی هنرمند در امر بازنمایی برمی گردد.

   2)نظریه فرانمایی: هنر بیان گویای احساست و عواطف آدمی با استفاده از واسطه های مختلف هنری است. آفرینش هنری نوعی مکاشفه درونی است که به صورت یک اثر هنری عینیت پیدا می کند و در مخاطب همان تجربه (یا حال) زیباشناسانه ی آفریننده را ایجاد می کند.

   3)نظریه فرمالیسم: گوهر هنر را باید در فرم آن یافت.


   جستار دوم: ویژگیهای زیبا شناختی

   -بررسی ویژگی هایی چون زیبایی یا فرم در آثار هنری


   جستار سوم:هستی شناسی هنر


تصویر روی جلد